Jump to content

moto99

Μέλη
 • Δημοσιεύσεις

  1.905
 • Εγγράφηκε

 • Τελευταία επίσκεψη

 • Days Won

  2

Όλο το περιεχόμενο του μέλους moto99

 1. Kαλορίζικη η μπέμπα σου και ασφαλώς καλοτάξιδη. ------------------------------------------------------------------------
 2. Aγαπητέ < janabetis > σεβαστή απο εμένα η οποιαδήποτε γνώμη.( Εξού και όλα τα δάκτυλα δεν ειναι ίδια )
 3. ΠΑΙΔΕΣ: Είναι φοβερά δύσκολο να μπείς στο μυαλό ενός παραπληγικού με κινητικά προβλήματα όταν θίγεται για αυτόν το αυτονόητο για μάς ποιό? H METAKINHΣΗ ΤΟΥ-ΤΗΣ. Και επειδή με τα λόγια χτίζεις ανώγεια και κατώγεια και ζώ σε σπίτι 24χρόνης με κινητικά προβλήματα εκ γεννητής. κάθε φορά που θέλουμε να πάμε μια βόλτα για ξεφύγει απο την ψυχοφθόρο ανία της καθημερινότητος της καταστρώνουμε ολόκληρο σχέδιο απο που θα πάμε. ΑΚΟΥΣΟΝ-ΑΚΟΥΣΟΝ Αντε και ξεκινήσαμε!! Αυτές οι γ@μ@μένες οι ράμπες στα πεζοδρόμια έχουν μόνιμη κατάληψη απο οποιαδήποτε μπορείς να σκεφτείς. Και έτσι και κάνω το λάθος και βρώ τον καταληψεία και του πώ να το τραβήξει λίγο για να περάσει το αναπηρηκό αμαξίδιο ενώ βλέπει και την ανάπηρη και ότι δεν μπορούμε να περάσουμε έεέεεεεεέ παίρνω την εξής μ@λ@κισμένη απάντηση. < ΚΑΙ ΠΟΥ ΝΑ ΤΟ ΒΑΛΩ ΡΕ ΜΑΓΚΑ> λές και εγώ και η ανάπηρη του φταίμε Ετσι δε και του μιλήσει η ανάπηρη κοπέλλα ακούμε αυτό: < ΦΩΝΑΞΕ ΤΟ 100 ΝΑ ΜΕ ΓΡΑΨΕΙ > τότε δίνω τόπο στην οργή και ασφαλώς αναγκαζόμαστε να πάμε απο τον δρόμο κοιτώντας εγώ πάντα πίσω μην μας χτυπήσει και κάποιο Ι.Χ. : Τα δύο μόνιμα περιστατικά μου συμβαίνουν με το καλημέρα κάθε φορά που πάμε βόλτα "η σε κάποια δουλειά για την ανάπηρη. Τότε μου ζητά να βάλω τα περιβόητα χαρτάκια στα μπαμπρίζ των Ι.Χ. και βλέπω στα μάτια της την ευχαριστησή της < πιστέψτε με,η οποία δεν ξεχνιέται με τίποτα > για αυτό που έκανα. ΠΟΙΟ ? ? To ελεύθερο και αυτονόητο δικαίωμα της μετακίνησης της πού τόσο στερείται από αυτό το γ@μ@μ#νο κράτος που ενώ έχει άπειρους νόμους δεν εφαρμόζονται. Ε ναί παιδιά εγώ και χαρτάκια θα βάζω και θα κάνω ότι μπορώ ( χωρίς πράξη βίας "η καταστροφής )για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, γιατί εάν δεν ζείς μια κατάσταση δεν μπορείς να την εκτιμήσεις. --------------------------------------------------------------------------------------------- Κοιτάξτε και αυτό http://i-diadromi.blogspot.com/ ---------------------------------------------------------
 4. Δεν ειναι τυχαίο οτι είσαι η γάτα του forum.
 5. 1. O oδηγός επιτρέπεται να πρoσπεράσει πρoπoρευόμενo όχημα μόνo Άρθρο 17. Προσπέρασμα - Κυκλοφορία σε στοίχους 1. O oδηγός επιτρέπεται να πρoσπεράσει πρoπoρευόμενo όχημα μόνo εφόσoν μπoρεί να τo κάνει χωρίς κίνδυνo ή παρακώλυση της κυκλoφoρίας και εφόσoν πρoειδoπoιήσει έγκαιρα γι’ αυτό, σύμφωνα με τo άρθρo 21 παρά- γραφος 2 τoυ παρόντoς Kώδικα. 2. To πρoσπέρασμα επιτρέπεται, κατά κανόνα, από τα αριστερά. Kατ’ εξαίρεση, τo πρoσπέρασμα επιτρέπεται από τα δεξιά αν o πρoπoρευόμενoς oδηγός έχει δώσει σήμα ότι πρoτίθεται να στρίψει αριστερά και έχει μετακι- νήσει τo όχημα ή τα ζώα τoυ πρoς την πλευρά αυτήν. 3. To πρoσπέρασμα απαγoρεύεται γενικά στις εξής περιπτώσεις: α) Όταν κάπoιoς από τoυς oδηγoύς πoυ ακoλoυθoύν αυτόν πoυ πρoτίθεται να πρoσπεράσει άρχισε ήδη τo πρoσπέρασμα. β) Όταν o oδηγός πoυ πρoπoρεύεται στην αυτή λωρίδα κυκλoφoρίας δώ- σει σήμα ότι πρoτίθεται να πρoσπεράσει άλλoν. γ) Όταν η λωρίδα κυκλoφoρίας, την oπoία θα χρησιμoπoιήσει o oδηγός κατά τo πρoσπέρασμα, δεν είναι ελεύθερη σε αρκετή απόσταση μπρoστά τoυ, κατά τρόπo ώστε, λαμβανoμένης υπόψη της διαφoράς ταχύτητας τoυ oχήματός τoυ, κατά τo χρόνo τoυ πρoσπεράσματoς, και εκείνης των oχημάτων, τα oπoία πρoτίθεται να πρoσπεράσει, να μην εκθέσει σε κίνδυνo ή παρεμπoδίσει τoυς ερχόμενoυς αντίθετα. δ) Aμέσως πρo ή επί μη κυκλικoύ ισόπεδoυ oδικoύ κόμβoυ, εκτός αν: αα) επιτρέπεται τo πρoσπέρασμα πρoς τα δεξιά, κατά την περίπτωση της παραγράφου 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ, ββ) η oδός, στην oπoία γίνεται τo πρoσπέρασμα, έχει πρoτεραιότητα, γγ) η κυκλoφoρία ρυθμίζεται από τρoχoνόμo ή με φωτεινoύς σηματoδότες και δδ) τo όχημα τo oπoίo πρoσπερνάται είναι πoδήλατo, μoτoπoδήλατo ή μoτoσικλέτα χωρίς καλάθι. ε) Aμέσως πρo ή επί ισoπέδoυ σιδηρoδρoμικής διάβασης χωρίς κινητά φράγ- ματα, εκτός αν η oδική κυκλoφoρία ρυθμίζεται από φωτεινoύς σηματoδότες, όπως αυτoί πoυ χρησιμoπoιoύνται στoυς ισόπεδoυς oδικoύς κόμβoυς. στ) Aμέσως πρo ή σε διάβαση πεζών, η oπoία έχει σημανθεί ως διάβαση πεζών στo oδόστρωμα ή με πινακίδα σήμανσης. ζ) Μέσα στις σήραγγες με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. η) Όταν σχολικό λεωφορείο έχει σταματήσει σε οδόστρωμα με μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση που κινείται και έχει αναμμένα τα φώτα έκτακτης ανάγκης για την αποβίβαση και επιβίβαση μαθητών. 4. Eιδικότερα σε oδόστρωμα διπλής κατεύθυνσης, τo πρoσπέρασμα απαγoρεύεται και κατά την πρoσέγγιση σε κυρτή αλλαγή κλίσης ή σε στρoφές με ανεπαρκή oρατότητα, εκτός αν υπάρχει στα σημεία αυτά διαχωριστική νη- σίδα ή δύo τoυλάχιστoν λωρίδες κυκλoφoρίας πρoς την κατεύθυνση αυτoύ πoυ πρoσπερνά, oι oπoίες oρίζoνται με κατά μήκoς διαγραμμίσεις, τo δε Κεφάλαιο Γ΄. Κανόνες οδικής συμπεριφοράς 59 πρoσπέρασμα γίνεται χωρίς να εγκαταλείψει o oδηγός τις λωρίδες κυκλoφoρίας πoυ σημειώνoνται ως κλειστές γι’ αυτoύς πoυ έρχoνται αντίθετα. 5. O oδηγός, κατά τo πρoσπέρασμα, υπoχρεoύται να αφήνει στo όχημα τo oπoίo πρoσπερνά αρκετό χώρo παραπλεύρως. 6. O oδηγός, υπoχρεoύται μετά τo πρoσπέρασμα, να επαναφέρει τo όχημά τoυ πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ oδoστρώματoς, χωρίς κίνδυνo γι’ αυτoύς πoυ πρoσπερνά. Aν όμως κινείται σε oδόστρωμα με δύo τoυλάχιστoν λωρίδες κυκλoφoρίας κατά κατεύθυνση και πρoτίθεται να πρoσπεράσει περισσότερα από ένα oχή- ματα, μπoρεί να παραμείνει στη λωρίδα πoυ χρησιμoπoιεί για τo πρoσπέρασμα, αν η ενέργειά τoυ αυτή δεν πρoκαλεί δυσχέρεια στoυς oδηγoύς ταχύτερων oχημάτων πoυ τoν πλησιάζoυν από πίσω. 7. Oδηγός πoυ αντιλαμβάνεται ότι άλλoς oδηγός πρoτίθεται να τoν πρo- σπεράσει, υπoχρεoύται να κινείται πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ oδoστρώ- ματoς και να μην επιταχύνει την κίνησή τoυ. O oδηγός βραδέως κινoύμενoυ ή oγκώδoυς oχήματoς, τoυ oπoίoυ δεν είναι ευχερές και ασφαλές τo πρoσπέρασμα, λόγω της στενότητας ή της κατάστασης τoυ oδoστρώματoς, σε συνδυασμό με την πυκνότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλoφoρίας, υπoχρεoύται να μει- ώνει την ταχύτητά τoυ και να πλησιάζει κατά τo δυνατόν, στo δεξιό άκρo τoυ oδoστρώματoς, για να διευκoλύνει τo πρoσπέρασμα από oχήματα πoυ ακoλoυθoύν. 8. α) Σε μoνόδρoμoυς και oδoύς διπλής κατεύθυνσης, πoυ υπάρχoυν δύo τoυλάχιστoν λωρίδες κυκλoφoρίας, κατά κατεύθυνση, μέσα σε κατoικημένες περιoχές και τρεις εκτός αυτών, διαχωριζόμενες με κατά μήκoς διαγραμμί- σεις, επιτρέπεται η κυκλoφoρία σε παράλληλες σειρές (στoίχoυς). β) Στην περίπτωση αυτή, αλλαγή λωρίδας επιτρέπεται μόνoν εφόσoν δεν πρoκαλείται κίνδυνoς ή παρακώλυση της κυκλoφoρίας και δίνεται έγκαιρα πρoειδoπoίηση, σύμφωνα με τo άρθρo 21 παράγραφος 2 τoυ παρόντoς Kώ- δικα. γ) Στην περίπτωση που προβλέπεται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παρα- γράφου, ο προβλεπόμενος τρόπος οδήγησης δε θεωρείται ότι αποτελεί προ- σπέρασμα κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. Η διάταξη της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού παραμένει εφαρμόσιμη. 9. Aν η πυκνότητα της κυκλoφoρίας είναι τέτoια ώστε τα oχήματα να καταλαμβάνoυν oλόκληρo τo πλάτoς τoυ oδoστρώματoς πρoς την κατεύθυν- ση της κυκλoφoρίας και κινoύνται με την ταχύτητα τoυ πρoπoρευόμενoυ αυ- τών oχήματoς, αλλαγή λωρίδας επιτρέπεται μόνo πρoκειμένoυ τo όχημα να στρίψει δεξιά ή αριστερά ή να σταθμεύσει. 10. Στις περιπτώσεις κίνησης των oχημάτων σε παράλληλες σειρές (στoί- χoυς), oι oδηγoί των βραδυπoρoύντων oχημάτων υπoχρεoύνται να κινoύν αυτά στη δεξιά λωρίδα τoυ oδoστρώματoς. Άρθρο 17. Προσπέρασμα - Κυκλοφορία σε στοίχους 60 11. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄, β΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ, τις δε λοιπές διατάξεις, με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ. ΕΠΙΣΗΜΟΣ Κ.Ο.Κ για λυθούν ορθώς όλες οι απορίες.
 6. ΛΑΘΟΣ POST ΛΟΓΩ ΚΟΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ P/C
 7. Εγώ έχω να πώ τούτο μόνο Mοτοσυκλέτα και φιλία σκοπό έχουν Α)Την προσέγγιση αποκομμένων τόπων είτε για γνωριμία φίλων-συνανθρώπων είτε για προσφορά βοήθειας εκεί που δεν φτάνει άλλο μέσο. Β)και τυχόν διαφορές ανάμεσά τους, θα πρέπει αντί να μας χωρίζουν, να μας ενώνουν βάζοντας τη φιλία και την συντροφικότητα πάνω από όλα. Σπύρος Λαζαρίδης, Άποψη Δεν τραγουδάνε πια τις νύχτες οι θλιμμένοι. Ανοίγουν τα παράθυρα και κοιτάνε ανέκφραστοι την άδεια λεωφόρο. Κι όταν φανεί από μακριά ο δυνατός προβολέας, αφήνονται στο μουγκρητό της μηχανής και καρφώνουν το βλέμμα στη μέση του μοτοσυκλετιστή˙ εκεί που τυλίγονται αμήχανα τα χέρια του συνεπιβάτη. Από τη συλλογή του Λαίμαργο βλέμμα (1990)
 8. Σωστός και ο sotos και blackman A)Θέλεις γρήγορο-σφαιράτο??? επιλέγεις το 2ο Β)Θέλεις αξιοπιστία στο χρόνο και λιγότερο γρήγορο??? επιλέγεις το 1ο Αποφάσισε να τελειώνουμε :D
 9. Αγαπητοί μου Γερμανοί, μπορείτε να κοιτάτε το «βουνό» και να το θαυμάζετε, αλλά ποτέ δεν θα το κατακτήσετε. Μπορεί να ζηλεύετε επειδή μας βλέπετε να τραγουδάμε και να μένουμε αμέριμνοι ακόμη και όταν τα δυσκολότερα χτυπήσουν στην πόρτα μας… Σαν λαός τραγουδάμε τη ζωή και τον θάνατο μαζί. Μπορούμε να σκύβουμε, κάποτε και να πέφτουμε, αλλά όσο πεσμένοι και αν βρεθούμε, εμείς θα είμαστε επάνω στο «βουνό» που εσείς πάντα θα θαυμάζετε και που ποτέ δεν θα ανεβείτε… επειδή, πολύ απλά- δεν μπορείτε…
 10. moto99

  "ΙΞΩΔΕΣ ΜΗΔΕΝ"

  Ααααααααμάν τι βαστάει αυτή η γής επάνω της !!!!!
 11. moto99

  Περι Test-Ride ο λογος

  Οσες πωλήσεις μοτό η auto έχω κάνει πάντα τον έχω συνοδηγό χωρίς 2η κουβέντα.Βέβαια δεν είμαι απόλυτος στο οτι μου ζητήσει για έλεγχο( φρένα-τιμόνι-ταχύτητες-θορύβους κ.ά.)Η ταυτότητα---<<φίλε τη βρήκες>> & ο φίλος---<<αδελφέ δεν σε ξέρω,ποιός εισαι??>> και τότε:
 12. moto99

  απαντάω και ρωτάω κάτι...

  Δεν γυρνάω στις ΣΕΡΡΕΣ απλά σε μισή γυρνάω σπίτι μου Πιο χρώμα μοτοσυκλέτας αντιπαθείς ???
 13. moto99

  Καλησπέρα

  Καλώς ήρθες.
 14. moto99

  Ο Αήρ σας αποχαιρετά...

  Καλη επιτυχια και γρηγορη αναρωση.
 15. <mixalakis>:Συμφωνώ και εγώ με τους προλαλύσαντες forumites ότι τα posts σου είναι αναλυτικότατα και όχι κουραστικά.Διαβάζονταςτα, ενηνερώθηκα τόσο σαν να είχα και εγώ Tiger. Man + 1
 16. ALX Και έλεγα Πως στο προηγούμενο ποστάρισμα των λαδιών δεν περιέγραψε τη σημασία του ιξώδους-προσθέτων κ.τ.λ.????? Μάλλον όπως ήταν ζαλισμένος θα το ξέχασε σκέφτηκα !!!! Και σήμερα et voila τo ποστάρισες EXCELLENT POST Y.Γ.(Mην αρχίσεις πάλι περί προσωπ. ημερολ..... ..)
 17. Εγώ αγαπητέ stavrosqq, δέν θα σου πώ ΜΠΡΑΒΟ που έβγαλες το δίπλωμα και έκανες ασφάλεια . Τα θεωρώ δεδομένα και αυτονόητα για έναν μοτοσυκλετιστή για την νομιμοτητά του.Αυτή σου η πράξη για μένα θα έπρεπε να προηγείτο της αγοράς της μοτό σου. Φιλική συμβουλή καί τίποτα άλλο για την μετέπειτα μοτοπορεία σου. Καλές βόλτες.
 18. BlackmanGR.Ξέχασες το κυριώτερο και ακρυβότερο.Τα καλάμια με την πάνω πλάκα + λαιμό + ρουλεμάν + την πατέντα να ταιριάξει στο σκελετό του mate. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:Aγαπητέ damous ούτε να το σκέφτεσαι.Μεγάλη και ακριβή μετατροπή σε σύγκριση με τήν αγοραστική αξία του mate. Το πουλάς + τα euro τής μετατροπής και παίρνεις ένα παπί με δισκόφρενο.<Προυπόθεση νά έχουμε το απαραίτητο δίπλωμα> Η επιλογή φυσικά είναι δική σου.
 19. moto99

  Kawasaki KLE 250 Anhelo

  XLR Baja 250 Honda (νομίζω αερόψυκτο) Degree 250 Honda(Ψυγείο νερού) AX1 250 Honda (υδρόψυκτο) Προσωπική μου άποψη: Man--τα ανωτέρω μοτό που τα πρότεινε και ο < jokey > είναι λιγότερο ζημιάρικα από το (kLE-250) σαν μεταχειρισμένα και με πιο εύκολα και φθηνότερα ανταλλακτικά λόγω αθρώας εισαγωγής τους.Φίλοι έχοντας και kLE & HONDA, ο έχων το KLE ήταν πιό συχνά στο συνεργείο για χαζές βλάβες, σε σύγκριση με τον HONDΑ που πήγαινε μόνο για λάδια. : Ως πρός τίς τιμές?? Ο ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΨΑΧΝΩΝ ΝΙΚΑ Ολα τα ανωτέρω moto είναι με carburater και με ηλεκτρονική αναφλεξη Καλή αγορά ότι και να πάρεις
 20. moto99

  Γεια χαρα και απο εμενα!!!!

  Καλώς ήρθες και απο εμένα
 21. Δεν πειράζει που είναι απο το προσωπικό σου αρχείο , μόνο και μόνο που σπατάλισες το χρόνο σου για την ενημέρωση του forum ( το έχεις κάνει και σε άλλα θέματα και εσύ και άλλα παιδιά του forum ) είναι αρκετό. Η ενημέρωση για μένα απο όπου και αν προέρχεται είναι σεβαστή. ΓΗΡΑΣΚΩ ΑΕΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ όπως έλεγε και ο αρχαίος μας Σωκράτης.
×
×
 • Create New...