Jump to content
ALX™

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΝΟΘΕΙΑ-ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Recommended Posts

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ-ΝΟΘΕΙΑ-ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Υπάρχουσα κατάσταση στην αγορά καυσίμων

Τα φαινόμενα νοθείας αφορούν κυρίως τις εξής προσμίξεις:

1) πετρέλαιο ναυτιλίας σε πετρέλαιο θέρμανσης ή πετρέλαιο κίνησης

2) πετρέλαιο θέρμανσης σε πετρέλαιο κίνησης

3) πετρέλαιο αγνώστου προελεύσεως ή πετρέλαιο που έχει υποστεί

παράνομη επεξεργασία αποχρωματισμού και καταστροφής του ιχνηθέτη,

σε πετρέλαιο κίνησης

4) αμόλυβδη βενζίνη σε βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου ή σε αμόλυβδη

98 οκτανίων

5) χημικές ενώσεις (Τολουόλιο, ξυλόλιο κ.λ.π. ) σε υγρά καύσιμα

6) white spirit σε φωτιστικό πετρέλαιο

7) πετρέλαιο σε βενζίνες.

Τα κύρια προϊόντα στα οποία παρατηρούνται φαινόμενα λαθρεμπορίας είναι:

(α) Ναυτιλιακά καύσιμα (ντήζελ, μαζούτ)

(β) Πετρέλαιο θέρμανσης

(γ) Βενζίνες

(δ) Λοιπά πετρελαιοειδή (μειωμένου φόρου για τα νησιά Αιγαίου, white spirit,

τολουόλιο, ξυλόλιο, κηροζίνες κ.λ.π.).

Από όλο το κύκλωμα διακίνησης των καυσίμων περιπτώσεις σκόπιμης νοθείας με κίνητρο το

κέρδος είναι δυνατόν να γίνουν είτε από τον μεταφορέα, ή από τον μεταφορέα σε συνεργασία

με τον πρατηριούχο, είτε μόνο από τον πρατηριούχο. Επίσης από τις Ελέγχουσες Αρχές έχουν

βρεθεί παράνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας των πετρελαίων θέρμανσης και ναυτιλίας, για

τον αποχρωματισμό τους και την καταστροφή των ιχνηθετών, προκειμένου να πωληθούν ως

πετρέλαιο κίνησης.

Συχνές παραβάσεις με χρήση νοθευμένου πετρελαίου κίνησης διαπιστώνονται συνήθως

στους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών και ταξί. Επίσης η εξέταση δειγμάτων που

ελήφθησαν από βιομηχανίες, ξενοδοχεία και φούρνους, που θα έπρεπε να χρησιμοποιούν

πετρέλαιο κίνησης, έδειξαν ότι χρησιμοποιούν και νοθευμένα καύσιμα, με αποτέλεσμα εκτός

της φοροδιαφυγής να προκαλούν και ρύπανση του περιβάλλοντος με αυξημένες ποσότητες

SO2.

Μια σοβαρή ένδειξη ότι ένα σημαντικό ποσοστό πετρελαίου θέρμανσης πωλείται παράνομα

ως πετρέλαιο κίνησης είναι και το γεγονός της αύξησης κατανάλωσης του πετρελαίου

θέρμανσης την τελευταία δεκαετία, και της παράλληλης μείωσης κατανάλωσης του

πετρελαίου κίνηησς.

Το πετρέλαιο θέρμανσης προορίζεται αποκλειστικά για τη θέρμανση οικιακών χώρων. Από

τις 16/10/2003 το πετρέλαιο θέρμανσης επιτρέπεται να χρησιμοποιείται και στη γεωργία, στις

καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, στις ιχθυοκαλλιέργειες και στη δασοκομία.

Σημαντικό είναι το λαθρεμπόριο που γίνεται με την παράνομη διακίνηση του πετρελαίου

ναυτιλίας. Η ατελής χορήγηση των ναυτιλιακών καυσίμων προβλέπεται από τις διατάξεις των

άρθρων 15 και 23 του Ν. 2127/93 και του ν. 603/77. Ο εφοδιασμός των επιβατηγών και

φορτηγών πλοίων καθώς και των ναυαγοσωστικών διενεργείται με βυτιοφόρα αυτοκίνητα ή

σλέπια, τα οποία μεταφέρουν αφορολόγητα καύσιμα (transit). Επειδή η νοθεία εμπεριέχει εξ

ορισμού αλλά εμμέσως στοιχεία δασμοφοροδιαφυγής μπορεί να χαρακτηριστεί και ως

λαθρεμπορία.

Γέννηση λαθρεμπορικού προϊόντος έχουμε από:

* Πετρέλαιο προοριζόμενο για πλοία που δικαιούνται ατελή εφοδιασμό.

* Πετρέλαιο προοριζόμενο για εξαγωγή.

Οι συνήθεις παρατυπίες ? νοθείες ? λαθρεμπορία στο πετρέλαιο ναυτιλίας είναι οι

ακόλουθες:

? Εικονικοί εφοδιασμοί μέσω βυτιοφόρων ή σλεπίων

? Παράδοση μικρότερης ποσότητας

? Πολλαπλοί εικονικοί εφοδιασμοί για το ίδιο σκάφος

Οι ποσότητες του πετρελαίου ναυτιλίας που συλλέγονται με τους τρόπους αυτούς μπορούν

να:

?Πουληθούν εκ νέου

?Χρησιμοποιηθούν για νοθεία πετρελαίου κίνησης ή θέρμανσης

?Υποστούν παράνομη επεξεργασία για αποχρωματισμό και καταστροφή του ιχνηθέτη και

κατόπιν να χρησιμοποιηθούν για νοθεία πετρελαίου κίνησης ή θέρμανσης.

Η συστηματική αντιμετώπιση της νοθείας και της λαθρεμπορίας των

καυσίμων είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, δύσκολο στην επίλυσή του λόγω των μεγάλων του

οικονομικών διαστάσεων. Οι επιπτώσεις του εκτός από οικονομικές είναι επίσης κοινωνικές

και περιβαλλοντικές. Κατά συνέπεια γίνεται πλήρως αντιληπτό το ενδιαφέρον της

Υπηρεσίας μας για την εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων με βάση τις

κείμενες διατάξεις. Για το σκοπό αυτό εντείνονται οι προσπάθειες κωδικοποίησης των

διαδικασιών ελέγχου, συντονισμού και συνεργασίας των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, δηλαδή

ΓΧΚ, ΣΔΟΕ, ΚΕΔΑΚ.

Κυρώσεις

Η μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επισύρει κυρώσεις όπως

προβλέπονται από :

Α ΥΠΕΧΩΔΕ

1. Το άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4

του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002) περί «εναρμόνισης του Ν. 1650/1986 με τις

οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασιών οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για

τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

2. ΚΥΑ 11082/17.1.89 (ΦΕΚ 44/Β/1989) «Έλεγχος της ποιότητας των υγρών

καυσίμων για την προστασία του περιβάλλοντος».

Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3. Τον Αγορανομικό Κώδικα Ν.Δ. 136/1946, άρθρο 30 παράγραφο 12 αυτού.

4. To N. 1401/83 «τροποποίηση διατάξεων του Ν.Δ. 136/1946 περί κυρώσεως,

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/11.5.1956 Ν.Δ. περί Αγορανομικού

Κώδικος και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. To N. 2251/1994 «προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ 191/Α/ 16.11.1994) και

ιδιαίτερα το άρθρο 7 αυτού περί υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών.

6. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ2/Φ5/9477/3.6.2003 « καθορισμός

κυρώσεων για παραβάσεις διατάξεων του Ν. 3054/2002 ?οργάνωση της αγοράς

πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις?» και ιδιαίτερα την περίπτωση Α8 «μη τήρηση

της ποιότητας προϊόντων».

Γ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

7. Το Ν. 2960 «εθνικός τελωνειακός κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α/22.11.2001).

8. Το Νόμο 2873/2000 «φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες

διατάξεις» (ΦΕΚ 285/Α/28.12.2000) και την Υπουργική Απόφαση Φ.880/592

«αρμόδια όργανα, διαδικασία επιβολής και είσπραξης προστίμων και συναφή θέματα

για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ

285/Α΄)».

9. ΑΥΟ αριθ Φ.880/592/26.11.2001 (ΦΕΚ 1609/Β/2001) «Αρμόδια όργανα για

εφαρμογή διατάξεων Ν. 2873/2000.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της αποφ. ΑΧΣ αριθ. 291/2003 οι εταιρείες εμπορίας

πετρελαιοειδών που διαθέτουν στην αγορά βενζίνη και πετρέλαιο με πρόσθετα, όπως

αναφέρονται στις αποφάσεις ΑΧΣ 354/2000 και 355/2000, τιμωρούνται με πρόστιμο 3.000 ?

30.000 ευρώ εφόσον δεν παρέχουν στο ΓΧΚ ? Διεύθυνση Πετροχημικών τις καθοριζόμενες

από τις ανωτέρω αποφάσεις πληροφορίες για τα πρόσθετα αυτά, πριν τη διάθεση των

προϊόντων στην αγορά.

Το πρόστιμο της παραγράφου Β του άρθρου 10 της αποφ. ΑΧΣ αριθ. 291/2003 επιβάλλεται

με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης

Πετροχημικών του ΓΧΚ, μόνον εφόσον οι εξηγήσεις που καλείται να υποβάλει ο

εγκαλούμενος δεν κριθούν ικανοποιητικές.

Πηγή:Γενικό χημείο του κράτους

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Ωραίο σεντονάκι!

Απ' ότι κατάλαβα, το «νεράκι» στη βενζίνα ήταν αστικός μύθος...

Επίσης, επειδή τα κρούσματα νοθείας από τα πρατήρια από προηγούμενο τρεντ αφορούν επί τω πλείστον πετρέλαια κίνησης, εμείς οι βενζινοκάφτες να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο;

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

οχι βεβαια αλλα καποιος που νοθευει το πετρελαιο θα νοθευει μεχρι και την σαπουναδα απο το πλυντηριο η λιστα ειναι για να αποφευγουμε τους "επαγγελματιες"

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Καποτε ειχαν μετρηθει οι παρανομες δεξαμενες νοθειας-επεξεργασιας πετρελαιου,βγηκαν γυρω στις 2500. Ο Νο2 του ΣΔΟΕ που πηγε να πιεσει την κατασταση εφαγε σφαιρες στα ποδια οπως εβγαινε απο το σπιτι του σαν προειδοποιηση.

Οι αρχες θελουν αλλα δεν μπορουν γιατι υπαρχει ανωθεν εντολη περιορισμου πολιτικου παραγοντα με ''καρεκλα'' ή δεν θελουν επειδη ''ειναι πολλα τα λεφτα Αρη''.

Ο ''κυκλος χρηματος'' ειναι τεραστιος και πολλοι δεν λενε οχι σε μεριδιο,ακομη και οσι ειναι αδεκαστοι απλα ειναι ετσι φτιαγμενο το συστημα γραφειοκρατικα ουτως ωστε ο παρανομος εαν και εφ'οσον πληρωσει ποτε προστιμο θα ειναι μακραν μικροτερο του αρχικου και σε δοσεις.

Το μαυρο ντουμανι που βγαζουν ακομη και σημερα μερικα Ταξι αποδεικνυει πως το φαινομενο νοθειας υπαρχει ακομη.

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Επισκέπτης
Απάντησε σε αυτό το θέμα...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...