Sign in to follow this  
Παρακολουθητές 0
icelover

Ασφάλιση Ασφάλιση Ν. 4261/14

1 μήνυμα σε αυτό το θέμα

Αμηχανία πλήρης KTM 990 SMT (999cc)

Δημοσιεύτηκε (τροποποιήθηκε)

Λοιπόν........το νέο καθεστώς σε ότι αφορά την ασφάλιση,χωρίς υποθέσεις και ''μου είπες-σου είπα'' ''άκουσα από έναν φίλο μου'' κλπ κλπ κλπ

Ισχύει κανονικά από την δημοσίευσή του,απλά μέχρι να προσαρμοστούν τεχνικά και μόνο οι ασφ.εταιρείες,θα εφαρμοστεί σε μικρό χρονικό διάστημα,εντός του επομένου μηνός.

Για περαιτέρω εξηγήσεις και διευκρινίσεις,απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο,καθώς ανάλογα με την εταιρεία μπορεί ο χρόνος εφαρμογής να διαφοροποιηθεί,οπότε εάν έχετε ανανέωση τώρα κοντά,να προλάβετε πιθανό πρόβλημα,καθώς άνθρωποι είμαστε και μπορεί να μας τύχει κάτι,να αρρωστήσουμε,να λείπουμε κλπ.

Με λίγα λόγια τα κυριότερα σημεία είναι:

1.H κατάργηση της αυτόματης ανανέωσης της ασφάλισης αυτοκινήτου και η αναγνώριση της πληρωμής του ασφαλίστρου ως απαραίτητης προϋπόθεσης τόσο για την έναρξη όσο και για την ανανέωση της ασφαλιστικής κάλυψης. Με τον τρόπο αυτό δεν θα απαιτείται πλέον ακύρωση / καταγγελία της ασφάλισης από τον ασφαλιστή κατά το χρόνο λήξης της ασφαλιστικής σύμβασης,

2.H κατάργηση του αυτοκόλλητου σήματος ασφάλισης και του σήματος προσωρινής ασφάλισης.

Ο νόμος......

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4261

ΦΕΚ Α 107/5-5-2014

Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.

Περιεκτικά,τα σημεία που απασχολούν το θέμα μας.....

1. Το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Η κατά το άρθρο 2 η ασφαλιστική κάλυψη:

Α.Αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλομένου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης,

Β. ισχύει για όσο χρόνο ορίζεται στο ασφαλιστήριο, και

Γ. αποδεικνύεται, έναντι των οργάνων που είναι αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 4 του παρόντος, από την κατοχή του ασφαλιστηρίου, το οποίο αποστέλλει ο ασφαλιστής στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης εντός πέντε (5) ημερών από την είσπραξη του ασφαλίστρου.

Δ. Σε περίπτωση ελέγχου από όργανα, που είναι αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών αρκεί η προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής του απαιτούμενου ποσού ασφάλισης του οχήματος

2. Στο άρθρο 5 του π.δ. 237/1986 μετά το τέλος της παραγράφου 2, προστίθενται παράγραφοι 2.α, 2.β και 2.γ ως εξής:

«2.α. Η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αντιτάξει τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου, μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας που ορίζεται με το ασφαλιστήριο ότι λήγει η ισχύς της, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου.

2.β. Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης επιτρέπεται μόνον μετά την εμπρόθεσμη καταβολή του ασφαλίστρου της επόμενης ασφαλιστικής περιόδου, το αργότερο έως την λήξη της ισχύουσας ασφαλιστικής σύμβασης.

2.γ. Η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο το Κέντρο Πληροφοριών για την έναρξη και τη διάρκεια ισχύος κάθε νέας ασφαλιστικής σύμβασης και κάθε ανανέωση αυτής.»

Διοικητικές και Ποινικές Κυρώσεις.

3. Το στοιχείο α' της παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 237/ 1986 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για έξι (6) μήνες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής. Επί εμπλοκής οχήματος σε ατύχημα επί τόπου αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια και επί υποτροπής για τρία (3) χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης.

Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.

Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.

Τροποποιήθηκε από τον innova 04
Ετικέτες
Αρέσει σε 6 μέλη

Μοιράσου αυτό το μήνυμα


Σύνδεσμος στο μήνυμα
Μοιράσου σε άλλες ιστοσελίδες
Επισκέπτης
Το θέμα δεν δέχεται άλλες απαντήσεις.
Sign in to follow this  
Παρακολουθητές 0